Privacybeleid

Privacybeleid

Eigenaar van Trim Kat & Zo, is gevestigd op van Speyklaan 234 te Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: http://trimkatenzo.nl/ van Speyklaan 234, Harderwijk 06-18882769, 

Monica Foppen is eigenaar en enige Functionaris Gegevensbescherming van Trim Kat & Zo. Zij is te bereiken via trimkatenzo@gmail.com met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt. Trim Kat & Zo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. 


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Trim Kat & Zo verwerkt:

Voor- en achternaam - Geslacht - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden via website en/of dienst worden niet gedaan met de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat Trim kat & Zo zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via trimkatenzo@gmail.com, dan verwijdert zij deze informatie. 


Met welk doel en op basis van welke grondslag Trim Kat & Zo persoonsgegevens verwerken:

Trim Kat & Zo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van gevraagde informatie - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlenend te kunnen zijn - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Trim Kat & Zo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Trim Kat & Zo neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de eigenaar van Trim Kat & Zo) tussen zit. 


Trim Kat & Zo gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

Microsoft Office 2016 Excel en Word, voor het opslaan van NAW-gegevens en gegevens over de behandeling van uw kat(ten). 


Hoe lang Trim Kat & Zo persoonsgegevens bewaart:

Trim Kat & Zo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert een bewaartermijn van drie jaar voor de persoonsgegevens. 


Delen van persoonsgegevens met derden: 

Trim Kat & Zo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die zij gebruikt:

Trim Kat & Zo gebruikt géén cookies of vergelijkbare technieken. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trim Kat & Zo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij haar een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar trimkatenzo@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zij reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 


Trim Kat & Zo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons .


Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd:

Trim Kat & Zo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen met betrekking tot nodige firewall- en netwerkbescherming, virus- en beveiligingsbedreigingen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met haar op via trimkatenzo@gmail.com of +31-6-18882769.