Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Trim Kat & Zo

Op al mijn behandelingen zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.


1. TOEPASSELIJKHEID DER VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


2. AANBIEDINGEN EN PRIJSOPGAVEN

Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant / opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.


3. OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen tussen eigenaar Trim Kat & Zo en klant / opdrachtgever.


4. LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

De levering van diensten geschiedt bij de klant aan huis of in een daarvoor aangepaste trimbus. Het te behandelen dier moet op de afgesproken dag en tijd aanwezig zijn, tenzij anders is overeengekomen. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant / opdrachtgever. Van de klant / opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant / opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.


5. OVERMACHT

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant / opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar van Trim Kat & Zo, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar van Trim Kat & Zo niet aansprakelijk worden gesteld.


6. AANSPRAKELIJKHEID

De eigenaar  van Trim Kat & Zo is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Schade die kan zijn ontstaan door (on)zichtbare gezondheidsgebreken van het te behandelende dier, bijvoorbeeld, ouderdom, uitdroging of onverwachte bewegingen enz.. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten.


7. GARANTIE

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.


8. RECLAMÉ

Reclamés terzake van een door de eigenaar van Trim Kat & Zo verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar van Trim Kat & Zo binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant / opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij eigenaar van Trim Kat & Zo te vervoegen. Reclamés terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij eigenaar van Trim Kat & Zo te zijn ingediend.


9. BETALING

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen

contante betaling, pinbetaling met Sum-Up, of internetbetaling in aanwezigheid van eigenaar Trim Kat & Zo bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant / opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant / opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant / opdrachtgever. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant / opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing: Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd; Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst op de website van de eigenaar van Trim Kat & Zo) verschuldigd; Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst op de website van de eigenaar van Trim Kat & Zo) verschuldigd. Mochten er reeds reiskosten zijn gemaakt (in verband met afzegging ter plaatse) dient ook het volledige reiskostenbedrag voor 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst op de website van de eigenaar van Trim Kat & Zo) verschuldigd. In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar van Trim Kat & Zo gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant / opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie e.d. is vereist.


10. GESCHILLEN

Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar van de Trim Kat & Zo, is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.


11. NAGELS KNIPPEN

Van elk dier die een behandeling ondergaat bij Trim Kat & Zo worden de nagels geknipt. Met het geven van de opdracht gaat u hier automatisch mee akkoord.


12.EXTRA KOSTEN

Extra kosten die gemaakt moeten worden bij behandeling van vervilting en/of vlooien of verdenking schimmelinfectie worden doorgerekend aan de klant / opdrachtgever. Zie hiervoor het de prijslijst op de website van de eigenaar van Trim Kat & Zo.


13. BEREIKBAARHEID

Indien u tijdens de behandeling niet aanwezig bent dient u bereikbaar te zijn. Indien u niet bereikbaar bent zal eigenaar van Trim Kat & Zo naar eigen inzicht handelen bij calamiteiten. Zie hiervoor ook punt 4 en 6.